Toplotna pumpa

Kako funkcioniše toplotna pumpa geoTHERM? (Vaillant)

Tehnologija Vaillantovih toplotnih pumpi slična je tehnologiji jednog frižidera, ali sa obrnutim principom. U jednom kružnom procesu (Carnotov proces), toplota izvučena iz okoline (zemlja; vazduh) predaje se radnom mediju (gas R 407 C) koji se komprimuje i dovodi na viši temperaturni nivo. Na taj način se neprimetna toplota zemlje ili vazduha pretvara u korisnu energiju u svrhu grejanja. Proces rada toplotne pumpe može se podeliti u četiri osnovna koraka: 1. u isparivaču se radnom mediju, gas R 407 C, dovodi toplota zemlje ili vazduha, gas se zagreva na 3 do 7 ºC, isparava i prelazi iz tečnog u gasovito agregatno stanje.

2. radni medij se potom komprimuje u kompresoru usled čega mu raste pritisak, a sa porastom pritiska i temperatura (65ºC). Za taj proces potrebno je 25% dodatne (električne) energije.

3. toplotna energija dobijena komprimovanjem radnog medija direktno se prosleđuje polaznom vodu našeg sistema grejanja. Radni medij se na taj način pothlađuje, kondenzuje i pretvara u tečno agregatno stanje.

4. putem dekomprimovanja radnog medija u ekspanzionom ventilu, usled naglog pada pritiska, radni medij se ponovo znatno pothlađuje tako da je ponovo u stanju da primi toplotu iz okoline.

Kao posebnost Vaillantovih toplotnih pumpi treba navesti interni predgrejač/pothlađivač koji se sa jedne strane koristi za predgrevanje radnog medija (gas R 407 C) pre ulaska u kompresor (za 100% isparavanje) i sa druge strane za njegovo pothlađivanje između kondenzatora i ekspanzionog ventila.

 

Tehničke karakteristike

Please follow and like us: